لگن شوی

این دستگاه جهت شستن و ضدعفونی لگن بیمارستانی بکار می رود.

1