اتوکلاو پلاسمای رومیزی

جهت استریل ابزار و وسایل حساس به دما و رطوبت به کار می رود.

2
1