ابزارشوی بیمارستانی

ابزار به منظور قرار گرفتن در دستگاه های استریلیزاسیون باید ابتدا شست وشو وگند زدایی شوند که این کار توسط دستگاه ابزار شوی انجام می پذیرد که با تست هموچک قابل ارزیابی است.

این دستگاه دارای مخزنی به نام  چمبر است که در درون آن ترالی چرخدار قرار داده میشود. ابزار را به منظور شست وشو در داخل سبدهای ترالی قرار داده و درب بسته می شود و مراحل شست وشو در دستگاه ابزار شوی که شامل مراحل زیر است آغاز می گردد.
•    شستشو و گندزدايي اوليه با آب سرد
•    ضد عفوني با آب گرم و مواد ضد عفوني 
•    استفاده از مواد خنثي ساز و يا جلادهنده 
•    آبكشي نهايي
 

واشر شفا صنعت ابزارشوی