شیر پدالی

شیر پدالی در راستای مبارزه با ویروس کرونا به منظور عدم تماس دست با شیر آب و رعایت اصولی بهداشت و جلوگیری از انتقال بیماری های واگیر دار و عفونی طراحی شده است.

شیر پدالی محصولی است که برای رعایت اصول بهداشت و صرفه جویی در مصرف اب و بادر نظر گرفتن کمک به اقثصاد خانواده و جامعه ساخته شده است.

مزایای استفاده از شیر پدالی:
عدم تماس دست و جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیر دار و عفونی
جلوگیری از به هدر رفتن غیر عمدی آب به خاطر باز ماندن شیر و تحت کنترل در آوردن زمان مصرف آب کاهش مصرف آب و به دنبال آن کاهش هزینه آب بها برای استفاده کننده 
در مکان هایی همچون: مدارس ، ، مساجد ، رستوران ها ، شرکت ها و ادارات وبیمارستان ها ، کلیه مراکز پزشکی ، هتل ها و همچنین واحد های مسکونی و هر کجا که نیاز به مصرف آب و رعایت بهداشت عمومی و فردی قابل استفاده می باشد.

Shefasanat