اتوکلاو پلاسمای رومیزی

جهت استریل ابزار و وسایل حساس به دما و رطوبت بکار میرود

2